Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci

PROGRAM ERASMUS+

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aneta Gawkowska

Dyżur: środa 11.00-12.30, Nowy Świat 69, sala 200

e-mail: aneta.gawkowska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.pl

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI W ISNS UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

na rok akademicki 2014/2015:

W programie uczestniczyć mogą studenci ISNS (rok II i III studiów I stopnia, rok I studiów II stopnia oraz doktoranci).

Prosimy składać podania o wyjazdy na stypendium w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015 w dniach 5-18.02.2014 w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112 (studenci zaoczni w Sekretariacie Studiów Zaocznych pok. 103-104):

 • z własnym adresem kontaktowym, telefonem, e-mailem uniwersyteckim oraz podanym aktualnym rokiem studiów
 • nazwą wybranego uniwersytetu (lub uniwersytetów wymienionych w kolejności preferencji studenta) oraz wskazaniem semestru, w którym student chciałby wyjechać
 • poświadczoną średnią ocen z toku studiów (poświadczenie uzyskiwane w sekretariacie)
 • zaświadczeniem o znajomości wymaganego języka obcego na poziomie minimum B2 lub zgodnie z wymaganiami uczelni partnerskiej według informacji zawartych w spisie uczelni (zaświadczenie ze Studium Języków Obcych lub ekwiwalentny certyfikat, ewent. wpis do indeksu z lektoratu na poziomie B2, lub informacja o dostarczeniu zaświadczenia w terminie późniejszym w przypadku zdawania egzaminu po terminie kwalifikacji. Oczywiście preferowani będą studenci ze złożonymi już zaświadczeniami.)
 • oświadczeniem o ewentualnym stypendium LLP-Erasmus otrzymanym w przeszłości.

Powyższe szczegółowe zasady kwalifikacji uzupełnione są ogólnymi zasadami sformułowanymi przez BWZ i zamieszczonymi także na stronie internetowej.

Studenci III roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem oświadczenia w podaniu o zamiarze podjęcia studiów II stopnia w ISNS oraz w przypadku bycia zakwalifikowanym mogą wyjechać po udokumentowaniu przed wyjazdem, że zostali przyjęci na w/w studia magisterskie.

Nie przyjmujemy podań od studentów innych wydziałów.

Studenci ISNS, którzy zamierzają ubiegać się o stypendia Erasmus+ na wydziale pokrewnym (w Instytucie Socjologii), zobowiązani są do uzyskania zgody w formie podpisów Dyrekcji ISNS i Koordynatora na podaniu kierowanym na wydział pokrewny. Zalecenie ogólne: w I turze kwalifikacji na wyjazdy studenci powinni ubiegać się o wyjazdy na wydziale macierzystym.

(Doktoranci składają podanie, wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich, wniosek Koordynatora Erasmus oraz zaświadczenie językowe.)

Szczegółowe informacje o certyfikatach językowych znajdują się w następujących dokumentach:

Certyfikaty Erasmus 1

Certyfikaty Erasmus 2

Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji, Koordynator Programu Erasmus+, Przedstawiciel Samorządu Studentów, Pracownik Sekretariatu, preferować będzie studentów z najwyższą średnią ocen i znajomością języka obcego poświadczoną odpowiednim dokumentem.

O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą, choć preferowani będą studenci wyjeżdżający po raz pierwszy. W związku z tym każdy kandydat do stypendium Erasmus+ składa w podaniu oświadczenie w formie pisemnej, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).

Posiedzenie Komisji odbędzie się najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu po zakończeniu składania dokumentów przez studentów. Studentom przysługuje prawo do odwołania od decyzji komisji w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołania będą rozpatrzone w ciągu tygodnia. Protokół z decyzją komisji będzie przekazany do BWZ. Nominowani studenci proszeni są wówczas o jak najszybszą rejestrację w USOS (wypełnienie studenckiej części "Indywidualnego zgłoszenia kandydata na wyjazd" oraz wydrukowanie po zatwierdzeniu i podpisanie) oraz dostarczenie dokumentu z USOS do podpisania przez Koordynatora i Dyrekcję, by dokumenty te mogły trafić w wymaganym terminie do BWZ.

O wysokości stypendiów informuje BWZ w Zasadach Ogólnych Kwalifikacji Erasmus+.

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia indeksu.

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych współpracuje, w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 1. Uniwersytet w La Corunie (Universidad de A Coruna - Hiszpania) - wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta). Poziom studiów: I i II stopnia. Język hiszpański lub galicyjski - poziom B1.
 2. Uniwersytet w Urbino (Universita degli Studi di Urbino "Carlo Bo" - Włochy). Wymiana obejmuje 1 studenta na okres 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język włoski - poziom B1.

 3. Uniwersytet w Bremie (Universitaet Bremen - Niemcy). Wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta) na Wydziale Nauk Społecznych oraz 2 studentów na okres 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta) na Wydziale Socjologii. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki lub angielski - poziom B2.

 4. Uniwersytet w Granadzie (Universidada de Granada - Hiszpania) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I. Język hiszpański - poziom B1.

 5. Uniwersytet w Teramo (Universita degli Studi di Teramo - Włochy) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język włoski - poziom B1.

 6. Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna - Austria) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki (lub angielski na poziomie studiów II) - poziom B2.

 7. Uniwersytet w Ljublanie (University of Ljubljana - Słowenia) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język angielski - poziom B2.

 8. Uniwersytet w Saragossie (Universidad de Zaragoza - Hiszpania) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język hiszpański - poziom B1.

 9. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - Lisbon University Institute (ISCTE - Lizbona - Portugalia) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język portugalski - poziom B1 lub angielski B2 (na wybranych programach studiów).

 10. Uniwersytet w Kownie (Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I, II i III.

 11. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln, Niemcy) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I, II i III. Język niemiecki -poziom B1 lub angielski (nieznaczna liczba przedmiotów).

 12. Bułgarska Akademia Nauk, Instytut for Legal Studies - wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Poziom studiów: III. Język bułgarski lub angielski.

Warszawa dnia 4.II.2014

dr Aneta Gawkowska


Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl