ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Erasmus

PROGRAM ERASMUS+

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aleksandra Winiarska

Dyżur zdalny (Zoom lub Meet), po wcześniejszym kontakcie mailowym.

e-mail: aa.winiarska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.pl
Lista uczelni zagranicznych, z którymi ISNS ma podpisane umowy partnerskie, w zakresie wymiany studentów w ramach programu Erasmus.


Trwa dodatkowa kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne Erasmus + na semestr letni 2020/2021. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW.


SZCZEGÓŁOWE ZASADY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI W ISNS UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji w ISNS są uzupełnieniem obowiązujących ogólnych zasad opublikowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW (BWZ).

Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2020-2021/

Aby przystąpić do wstępnej kwalifikacji należy do dn. 03.02.2020 r. złożyć podanie o wyjazd ze stypendium Erasmus na rok akademicki 2020/2021.

Podania prosimy składać w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112 (w godzinach jego otwarcia).

W podaniu należy wskazać:

Do podania należy dołączyć:

Wszystkie powyższe dokumenty prosimy składać w języku polskim.


W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci i studentki ISNS, studiów dziennych i zaocznych:

- drugiego i trzeciego* roku studiów I stopnia,

- pierwszego roku studiów II stopnia,

- doktoranci / doktorantki** ISNS oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

*Studenci i studentki trzeciego roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem zawarcia w podaniu oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów II stopnia w ISNS oraz w przypadku pozytywnej kwalifikacji mogą wyjechać wyłącznie na semestr letni i po udokumentowaniu przed wyjazdem, że zostali przyjęci na w/w studia magisterskie (zob. też pkt. 13 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji opublikowanych przez BWZ).

**Doktoranci i doktorantki do dokumentów kwalifikacyjnych muszą dołączyć dodatkowo pisemną zgodę promotora oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub Kierownika Studiów Doktoranckich (zob. pkt. 12, a także pkt. 14 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji).

W wyjątkowych przypadkach do kwalifikacji przystąpić mogą studenci i studentki pierwszego roku studiów I stopnia – patrz pkt. 12 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji opublikowanych przez BWZ. 

Studenci i studentki studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów (z uwzględnieniem pkt. 30 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji ).

Studenci i studentki studiów zaocznych, którzy zostaną skierowani na zagraniczne studia częściowe w ramach stypendium Erasmus, zostaną zwolnieni z opłaty za studia w ISNS na okres trwania wyjazdu, z zastrzeżeniem, że zwolnienie takie nie może trwać dłużej niż 1 semestr.

Podstawowe kryteria kwalifikacji to:

- średnia ocen (co najmniej 3,49), dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie na dzień 10 marca 2020 r.

- znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową Erasmus z wybraną uczelnią).

- pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus będą mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.

Studentom i studentkom, którzy uzyskali średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49 może w wyjątkowych przypadkach być przyznana mobilność zgodnie z zasadami określonymi w pkt.10 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji .

Komisja Kwalifikacyjna (w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji ISNS, Koordynator Programu Erasmus+, Pracownik Sekretariatu ISNS, Przedstawiciel/ka Samorządu Studentów) przygotuje listę rankingową wstępnie zakwalifikowanych studentów/studentek oraz rezerwową listę kandydatów.

Wyniki wstępnej kwalifikacji w ramach ISNS zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 05.02.2020r .

Po ogłoszeniu wyników nominowani studenci / studentki otrzymają informacje dotyczące dalszych formalności.

Studentom / studentkom przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji zgodnie ze szczegółowym trybem opisanym w pkt. 29 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji.

Protokół z decyzją Komisji zostanie przekazany do BWZ do dn. 10 marca 2020 r. 

Studenci i studentki ISNS, którzy chcieliby ubiegać się o stypendia Erasmus+ na wydziale pokrewnym (w Instytucie Socjologii)powinni skontaktować się z koordynatorką ds. mobilności w ISNS. 

Na podaniu kierowanym na wydział pokrewny konieczna jest zgoda w formie podpisów obu prodziekanów ds. studenckich (WSNSiR oraz WFIS) oraz koordynatorów ds. mobilności (ISNS i IS), po udokumentowaniu, że program studiów będzie uznany (patrz pkt. 28 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji ).

W przypadku studentów i studentek kierunków pokrewnych, zainteresowanych wyjazdem w ramach umowy ISNS, prosimy o kontakt z koordynatorką ds. mobilności w ISNS.

Szczegółowe informacje o certyfikatach językowych znajdują się w następujących dokumentach:

Szczegółowe informacje dot. RODO zawarte są w pkt. 47 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji.

O wysokości stypendiów informuje BWZ w Ogólnych zasadach wstępnej kwalifikacji.

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/studentka wraz z koordynatorką ds. mobilności uzgodnią Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement), gdzie uzgodnią również zasady zaliczenia przedmiotów objętych tokiem studiów (w tym zasady uznania przedmiotów zewnętrznych oraz uzupełnienia ewentualnych różnic programowych) – zob. pkt. 43 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji.

Studenci muszą na wyjeździe zrealizować 30 pkt ECTS w semestrze. W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody) ta liczba może być zmniejszona do min.20 pkt ECTS (zob. pkt. 17 Ogólnych zasad wstępnej kwalifikacji

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia roku.


Warszawa, 09.01.2020

dr Aleksandra Winiarska