ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM ERASMUS+

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aleksandra Winiarska

Dyżur: poniedziałek w godz. 13.00-14.30, Żurawia 4, pok. 303/304

e-mail: aa.winiarska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.pl


WSTĘPNA KWALIFIKACJA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW W CELU SKIEROWANIA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE ZE STYPENDIUM ERASMUS KA107 DO UCZELNI EUROPEAN UNIVERSITY OF TIRANA, ALBANIA ORAZ HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (MOSKWA), ROSJA


SZCZEGÓŁOWE ZASADY KWALIFIKACJI W ISNS UW NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

na rok akademicki 2017/2018:

W programie uczestniczyć mogą studenci ISNS (rok II i III studiów I stopnia, rok I studiów II stopnia oraz doktoranci). W wyjątkowych przypadkach do kwalifikacji przystąpić mogą także studenci I roku studiów I stopnia – patrz pkt. 11 Zasad ogólnych kwalifikacji przygotowanych przez BWZ.

Prosimy składać podania o wyjazdy na stypendium w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018 w dniach 1-2.02.2017 oraz 6-9.02.2017 w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112 (studenci zaoczni w Sekretariacie Studiów Zaocznych pok. 103-104):

Powyższe szczegółowe zasady kwalifikacji uzupełnione są ogólnymi zasadami sformułowanymi przez BWZ i zamieszczonymi na stronie internetowej http://bwz.uw.edu.pl/posts/21413.

Doktoranci, do dokumentów kwalifikacyjnych powinni dołączyć dodatkowo akceptację Kierownika Studiów Doktoranckich. Studenci III roku studiów I stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem oświadczenia w podaniu o zamiarze podjęcia studiów II stopnia w ISNS oraz w przypadku bycia zakwalifikowanym mogą wyjechać wyłącznie na semestr letni i po udokumentowaniu przed wyjazdem, że zostali przyjęci na w/w studia magisterskie.

Dofinansowania w ramach stypendium Erasmus nie mogą otrzymać studenci, którzy posiadają średnią ocen za ostatni ukończony rok akademicki poniżej 3,49 (patrz: Zasady ogólne kwalifikacji).

Nie przyjmujemy podań od studentów innych wydziałów. Nie dotyczy to studentów studiów międzyobszarowych, którzy mogą ubiegać się o kwalifikację w ramach kierunków wchodzących w skład studiów.

Studenci ISNS, którzy zamierzają ubiegać się o stypendia Erasmus+ na wydziale pokrewnym (w Instytucie Socjologii), zobowiązani są do uzyskania zgody w formie podpisów Dyrekcji ISNS i Koordynatora na podaniu kierowanym na wydział pokrewny. Doktoranci powinni dołączyć dodatkowo wniosek Kierownika Studiów Doktoranckich. Zalecenie ogólne: w I turze kwalifikacji na wyjazdy studenci powinni ubiegać się o wyjazdy na wydziale macierzystym.

Szczegółowe informacje o certyfikatach językowych znajdują się w następujących dokumentach:

Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji, Koordynator Programu Erasmus+, Przedstawiciel Samorządu Studentów, Pracownik Sekretariatu, preferować będzie studentów z najwyższą średnią ocen (przy czym nie niższą niż 3,49) i znajomością języka obcego poświadczoną odpowiednim dokumentem.

O stypendium Erasmus+ mogą ubiegać się studenci, którym zostało już wcześniej przyznane stypendium programu LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus w celu odbycia części studiów za granicą, choć preferowani będą studenci wyjeżdżający po raz pierwszy. W związku z tym każdy kandydat do stypendium Erasmus+ składa w podaniu oświadczenie w formie pisemnej, czy do dnia kwalifikacji zostało mu w przeszłości przyznane stypendium LLP-Erasmus, Erasmus+ lub Erasmus Mundus w celu odbycia za granicą części studiów lub praktyki, niezależnie od tego, czy stypendium było wypłacone przez Uniwersytet Warszawski czy inną uczelnię. Studentowi może zostać przyznane stypendium na maksymalny łączny okres 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II lub III) w celu odbycia za granicą części studiów oraz/lub praktyki. W każdym przypadku od maksymalnego łącznego okresu stypendialnego zostanie odjęty okres, przez który student przebywał w przeszłości jako stypendysta LLP-Erasmus (ze stypendium finansowym lub bez).

Posiedzenie Komisji odbędzie się w pierwszym tygodniu po przerwie międzysemestralnej. Studentom przysługuje prawo do odwołania od decyzji komisji w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołania będą rozpatrzone w ciągu tygodnia. Protokół z decyzją komisji będzie przekazany do BWZ. Nominowani studenci proszeni są wówczas o jak najszybszą rejestrację w USOS (wypełnienie studenckiej części „Indywidualnego zgłoszenia kandydata na wyjazd” oraz wydrukowanie po zatwierdzeniu i podpisanie) oraz dostarczenie dokumentu z USOS do podpisania przez Koordynatora i Dyrekcję, by dokumenty te mogły trafić w wymaganym terminie do BWZ.

O wysokości stypendiów informuje BWZ w Zasadach Ogólnych Kwalifikacji Erasmus+.

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia indeksu.
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych współpracuje, w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, z następującymi uczelniami zagranicznymi:

 1. Uniwersytet w La Corunie (Universidad de A Coruna - Hiszpania) - wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta). Poziom studiów: I i II oraz wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Język hiszpański lub galicyjski – poziom B1.
 2. Uniwersytet w Urbino (Universita degli Studi di Urbino „Carlo Bo” - Włochy). Wymiana obejmuje 1 studenta na okres 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.
 3. Uniwersytet w Bremie (Universitaet Bremen - Niemcy). Wymiana obejmuje 4 studentów na okres 20 miesięcy (5 miesięcy pobytu na 1 studenta) na Wydziale Nauk Społecznych oraz 2 studentów na okres 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta) na Wydziale Socjologii. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki lub angielski – poziom B2.
 4. Uniwersytet w Granadzie (Universidada de Granada – Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I. Język hiszpański – poziom B1.
 5. Uniwersytet w Teramo (Universita degli Studi di Teramo – Włochy) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język włoski – poziom B1.
 6. Uniwersytet w Wiedniu (University of Vienna – Austria) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język niemiecki (lub angielski na poziomie studiów II) - poziom B2.
 7. Uniwersytet w Ljublanie (University of Ljubljana – Słowenia) – wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I i II. Język angielski – poziom B2.
 8. Uniwersytet w Saragossie (Universidad de Zaragoza - Hiszpania) – wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język hiszpański – poziom B1.
 9. Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa - Lisbon University Institute (ISCTE - Lizbona - Portugalia) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I i II. Język portugalski – poziom B1 lub angielski B2 (na wybranych programach studiów).
 10. Uniwersytet w Kownie (Vytauto Didziojo Universitetas - Vytautas Magnus University, Kowno, Litwa) - wymiana 2 studentów na 10 miesięcy (5 miesięcy na 1 studenta). Poziom studiów: I, II i III.
 11. Uniwersytet w Kolonii (Universität zu Köln, Niemcy) - wymiana 1 studenta na 5 miesięcy. Poziom studiów: I, II i III. Język niemiecki –poziom B1 lub angielski (nieznaczna liczba przedmiotów).
 12. Bułgarska Akademia Nauk, Instytut for Legal Studies (Sofia, Bułgaria) - wymiana 1 doktoranta na 5 miesięcy. Poziom studiów: III. Język bułgarski lub angielski.

Warszawa dnia 17.I.2017

dr Aleksandra Winiarska