ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie nowej aplikacji dla studentów i studentek Erasmus. Zachęcam do sprawdzenia:

https://erasmusapp.eu/

dr Aleksandra Winiarska, 01.02.2021

 

 


 

Erasmus

 


 

Zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie wymiany Erasmus na rok akademicki 2022/2023 w ISNS - w dn. 1 marca (wtorek) o godz. 15.00 na Zoom: Aleksandra Winiarska zaprasza Cię na zaplanowane spotkanie Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/82283945645

Identyfikator spotkania: 822 8394 5645

dr Aleksandra Winiarska, 23.02.2022

 


 

PROGRAM ERASMUS+

W INSTYTUCIE STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koordynator programu Erasmus+ (w zakresie wyjazdów na zagraniczne studia częściowe) w ISNS UW:

dr Aleksandra Winiarska

Dyżur zdalny (Zoom lub Meet), po wcześniejszym kontakcie mailowym.

e-mail: aa.winiarska@uw.edu.pl

W sprawie wyjazdów można także kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą UW (w skrócie BWZ).

Adres: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, tel. 022 55-20-560.

Adres internetowy: www.bwz.uw.edu.pl
Lista uczelni zagranicznych, z którymi ISNS ma podpisane umowy partnerskie, w zakresie wymiany studentów w ramach programu Erasmus.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTÓW I STUDENTEK DO STYPENDIUM ERASMUS NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE na rok akademicki 2022/2023 W ISNS UW

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji w ISNS są uzupełnieniem obowiązujących ogólnych zasad opublikowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW (BWZ).

Bardzo prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/, w szczególności aktualnymi komunikatami BWZ.

 

Aby przystąpić do wstępnej kwalifikacji należy do dn. 11 marca 2022 r. złożyć podanie o wyjazd ze stypendium Erasmus na rok akademicki 2022/2023.

Podania prosimy składać w Sekretariacie Dydaktycznym pok. 112 (w godzinach jego otwarcia).

 

W podaniu należy wskazać:

Do podania należy dołączyć:

Wszystkie powyższe dokumenty prosimy składać w języku polskim.

 

W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci i studentki ISNS, studiów dziennych i zaocznych:

- drugiego i trzeciego* roku studiów I stopnia,

- pierwszego roku studiów II stopnia,

- doktoranci / doktorantki** Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

*Studenci i studentki trzeciego roku studiów pierwszego stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Studenci trzeciego roku studiów pierwszego stopnia mogą być kierowani na studia zagraniczne jedynie w semestrze letnim (zob. pkt. 14 ogólnych zasad kwalifikacji ).

**Doktoranci i doktorantki do dokumentów kwalifikacyjnych muszą dołączyć dodatkowo pisemną zgodę promotora oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej (zob. pkt. 13 i 15 ogólnych zasad kwalifikacji).

Studenci i studentki studiów międzyobszarowych mogą ubiegać się o kwalifikację tylko w ramach kierunków wchodzących w skład studiów (zob. pkt. 31 ogólnych zasad kwalifikacji).

Studenci i studentki studiów zaocznych, którzy zostaną zakwalifikowani do stypendium Erasmus, zostaną zwolnieni z opłaty za studia w ISNS na okres trwania wyjazdu, z zastrzeżeniem, że zwolnienie takie nie może trwać dłużej niż 1 semestr.

Podstawowe kryteria kwalifikacji to:

- średnia ocen (co najmniej 3,49), dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie w dniu składania podania.

- znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową Erasmus z wybraną uczelnią).

- pierwszeństwo w przyznaniu stypendium Erasmus będą mieli kandydaci ubiegający się o nie po raz pierwszy.

 

Komisja Kwalifikacyjna (w składzie: Przedstawiciel Dyrekcji ISNS, Koordynator Programu Erasmus+, Pracownik Sekretariatu ISNS, Przedstawiciel/ka Samorządu Studentów) przygotuje listę rankingową wstępnie zakwalifikowanych kandydatów/kandydatek oraz rezerwową listę kandydatów.

Wyniki wstępnej kwalifikacji w ramach ISNS zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 15.03.2022r.

Każda osoba wstępnie zakwalifikowana jest kandydatem / kandydatką do stypendium – zgodnie z pkt. 4 ogólnych zasad kwalifikacji.

Studentom / studentkom przysługuje prawo do odwołania od decyzji Komisji zgodnie ze szczegółowym trybem opisanym w pkt. 30 ogólnych zasad kwalifikacji.

Protokół z listą kandydatów i kandydatek zostanie przekazany do BWZ do dn. 22 marca 2022r. 

Wysokość stypendium Erasmus jest uzależniona od kraju wyjazdu, szczegółowe informacje są zawarte w pkt. 34-40 ogólnych zasad kwalifikacji.

 

Studenci i studentki na tym etapie nie mogą ubiegać się o wyjazd z tzw. "cudzej umowy", tj. umowy zawartej przez inną jednostkę UW niż macierzysta (zob. pkt. 29 ogólnych zasad kwalifikacji). 

 

Kolejna tura kwalifikacji (tzw. ogólnouniwersytecka, koordynowana przez BWZ) dotyczyć będzie wyłącznie wyjazdów w semestrze letnim 2022/23, a jej zasady zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia 2022r. Studenci zakwalifikowani w pierwszej turze kwalifikacji nie będą mogli wziąć udziału w kolejnych turach kwalifikacji.

Przed wyjazdem do uczelni zagranicznej student/studentka wraz z koordynatorką ds. mobilności uzgodnią Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement), gdzie ustalą również zasady zaliczenia przedmiotów objętych tokiem studiów (w tym zasady uznania przedmiotów zewnętrznych oraz uzupełnienia ewentualnych różnic programowych) – zob. pkt. 44 ogólnych zasad kwalifikacji.

 

Szczegółowe informacje dot. RODO zawarte są w pkt. 48 ogólnych zasad kwalifikacji.

 

Studenci i studentki muszą na wyjeździe zrealizować 30 pkt ECTS w semestrze.
W uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody) ta liczba może być zmniejszona do min.20 pkt ECTS (zob. pkt. 19 ogólnych zasad kwalifikacji)

Przed wyjazdem student zobowiązany jest do rozliczenia roku.

Studenci i studentki, którzy w momencie wyjazdu mieliby więcej niż jeden warunek lub powtarzali rok, nie będą mogli wziąć udziału w wymianie Erasmus.

Warszawa, 22.02.2022

dr Aleksandra Winiarska