ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Praktyki

Informacje ogólneZgodnie z zasadami odbywania i zaliczania praktyk studenci mogą realizować praktyki obowiązkowe i fakultatywne w oparciu o następujące ścieżki:

 

W przypadku każdej ze ścieżek wymagana jest nieco inna dokumentacja praktyk. Dlatego przed rozpoczęciem praktyki niezbędne jest skonsultowanie się z opiekunem lub pełnomocniczką ds. praktyk, którzy zweryfikują dopuszczalność danej formy i wskażą, do której ścieżki należy ją zaliczyć.

 

I. Praktyka  realizowana   na podstawie porozumienia zawartego między WSNSiR  a podmiotem zewnętrznym

Wymagane dokumenty:

Przed rozpoczęciem praktyk:

Po zakończeniu praktyk:

 

II. Praktyka realizowana  na podstawie umowy długoterminowej zawartej między Uczelnią a podmiotem  zewnętrznym, w tym praktyka oferowana przez Biuro Karier UW

Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem praktyk:

Po zakończeniu praktyk:

Uwaga: Przed podjęciem decyzji o tej formie realizacji praktyk należy zapoznać się z informacją dostępną na stronie Biura Karier UW: 

 

III. Zaliczenie praktyki realizowanej w ramach udziału w obozie naukowym/warsztacie badacza

Wymagane dokumenty

 

IV. Zaliczenie  praktyki  w ramach zatrudnienia lub innych form działalności (np. wolontariat, działalność gospodarcza lub staż)

Wymagane dokumenty

Wszystkie dokumenty należy wypełnić w formie elektronicznej ( z wyłączeniem podpisów i pieczątek) w celu uniknięcia pomyłek w zapisie.

 

Szczegółowe informacje:

 

Ubezpieczenie

 

Szczegółowe informacje:

Zasady i procedura ubezpieczania studentów ISNS od następstw nieszczęśliwych wypadków  w okresie odbywania praktyki obowiązkowej wynikającej z planu studiów 

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

Kontakt

Pełnomocniczka ds. praktyk
dr Barbara Audycka
e-mail: b.audycka@uw.edu.pl

 

Opiekunowie:

I. Antropologia polityki i historia idei – dr Bartosz Kamiński bartosz.kaminski@uw.edu.pl

II. Antropologia współczesności: warsztat badacza – dr Albert Jawłowski a.jawlowski@uw.edu.pl

III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych – dr Agata Gójska a.m.gojska@uw.edu.pl

IV. Organizacje pozarządowe – dr hab. Magdalena Arczewska m.m.arczewska@uw.edu.pl

V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja – prof. Dr hab. Anna Kwak akwak@isns.uw.edu.pl, dr hab. Mariola Bieńko m.m.bienko@uw.edu.pl

VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta – dr Barbara Audycka-Zandberg b.audycka@uw.edu.pl

VII. Zarządzanie kadrami – dr hab. Mariola Racław m.raclaw@uw.edu.pl

VIII. Ekspertyza społeczno-obyczajowa – dr hab. Aleksandra Herman a.herman@isns.uw.edu.pl, dr Paweł Orzechowski pawel.orzechowski@uw.edu.pl