ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Barbara Fatyga


Katedra Metod Badania Kulturydyżur

mail: barbara.fatyga@uw.edu.pl

Kulturoznawca, socjolog młodzieży, antropolog współczesności. Zajmuje się: problematyką stylów życia, badaniami młodzieży, teorią kultury, metodologią badań ilościowych i jakościowych, współpracą z praktyką w zakresie zastosowań nauk społecznych: diagnoz, ekspertyz, szkoleń, ewaluacji, wspierania działań społeczno-kulturowych.

Stopnie naukowe:

1999 - habilitacja na podstawie książki „Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej”; ISNS UW. Recenzenci: prof., prof.: Aldona Jawłowska, Elżbieta Tarkowska, Janusz Mucha.

1989 - doktorat „Koncepcje stylów życia w polskich badaniach socjologicznych. Rekonstrukcja i interpretacja pojęcia z punktu widzenia teorii kultury.”, promotor - dr hab. Edmund Wnuk-Lipiński; recenzenci: Aldona Jawłowska, Marcin Czerwiński, IFiS PAN.

1977 - magisterium „Pojęcie stylu w teorii kultury”, promotor - doc. Dr hab. Stanisław Pietraszko; Międzywydziałowe Studium Kultury Współczesnej, Uniwersytet Wrocławski.

Wykształcenie i przebieg kariery naukowej


Działalność i funkcje w instytucjach i organizacjach

Członek Rad redakcyjnych lub Komitetów Redakcyjnych i Rad Programowych:

„Przeglądu Socjologii Jakościowej (od 2005), „Societas/Communitas” (od 2006) i „Psychologii Wychowawczej” (od 2011).

Jako ekspert współpracowała m.in. z: Uniwersytetem Harvarda, Uniwersytetem im. Jana Gutenberga w Moguncji, Narodowym Instytutem Młodzieży i Edukacji Powszechnej (Francja), MEN i MENiS, UKWiT, MPiSS, Kancelariami Prezydenta i Premiera RP, Sejmem i Senatem RP, MKiDN, NCK, IAM, UM miasta st. Warszawy, PARPA, Fundacją Batorego, Fundacją Pomoc Społeczna SOS, Bankiem Żywności SOS, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją ETOH, Stowarzyszeniem Tratwa i kilkudziesięciu innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą.

Działalność Dydaktyczna

do 2014 roku wypromowała 177 magistrów i 7 doktorów, zrecenzowała 4 rozprawy habilitacyjne (w tym 1 dla CK) i 5 doktorskich. W roku akadem. 2014/2015 prowadzi zajęcia na studiach dziennych i zaocznych z przedmiotów:

Ważniejsze projekty badawcze zrealizowane pod kierownictwem Barbary Fatygi

Publikacje