ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Anna Kwak

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

dyżur

mail: akwak@isns.uw.edu.pl

Zajmuje się analizą przemian małżeństwa i rodziny, rozwojem alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, takich jak: kohabitacja, związki typu LAT (czyli living apart together - bycie osobno razem), analizą wewnętrznych relacji w rodzinie. Od wielu lat współpracuje naukowo z ośrodkami zagranicznymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji; z Uniwersytetetami w Nottingham, Cork, Umea (m.in. jako koordynator i kontraktor programu Tempus); realizując granty w ramach The Polish-British Research Partnership Programme; współpracując w charakterze eksperta w ramach angielsko-portugalskiego Joint Research Programme Family Law and Social Policy. Pełni też funkcję eksperta w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci; realizowała projekty naukowe z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Publikacje:

Więź osobowa w rodzinach rekonstruowanych (1990); Rodzina i jej przemiany (1994); Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie (współautor A. Mościskier-2002), Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja (2005); Gender regimes in transition in Central and Eastern Europe (współautor G. Pascall-2005). Redakcja prac: Wybrane problemy pracy socjalnej (1996); Edukacja do pracy socjalnej (współredaktor A. Mościskier-1997); Social change, social policy and social work in the New Europe (współredaktor R. Dingwall-1998); Z opieki zastępczej w dorosłe życie (2006); Rodzicielstwo- między domem, prawem, służbami społecznymi (2008); Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (współredaktor M. Bieńko -2012)