ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

Powstała z kierowanego przez prof. dra hab. Jacka Marię Kurczewskiego Zakładu Socjologii Obyczajów i Prawa, który w 1997 r. przekształcono w Katedrę Socjologii Obyczajów i Prawa w roku 2009 przemianowaną na Katedrę Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa. Badania realizowane w ostatnich latach przez pracowników Katedry dotyczą przede wszystkim antagonizmu i pojednania miedzy skonfliktowanymi grupami etnicznymi i religijnymi, społecznych uwarunkowań litygacji i wzorów rozwiązywania sporów w popularnej kulturze prawnej, kulturowej i prawnej sytuacji kobiet, tolerancji i mowy nienawiści, funkcjonowania mniejszości etnicznych i religijnych, sektora organizacji pozarządowych, praktyk i obyczajów cielesnych wraz z kulturą kulinarną. Znaczącą rolę w pracy badawczej i dydaktycznej pełnią również badania terenowe, realizowane corocznie wraz ze studentami i doktorantami Katedry.

Skład osobowy:

Doktoranci: mgr Natalia Broniarczyk, mgr Agata Chełstowska, mgr Marta Czapnik, mgr Krzysztof Jabłoński, mgr Patrycja Prochera, mgr Maria Bernat, mgr Aleksandra Firek, mgr Ewa Majdecka, mgr Zofia Nawrocka, mgr Arkadiusz Swojak, mgr Anna Szachewicz, mgr Olga Czeranowska, mgr Chiang Ting-Jung, mgr Edyta Umańska, mgr Urszula Szczepankowska, mgr Marcin Wojtasik, mgr Ewa Zielińska, mgr Karol Kamiński, mgr Edyta Radzewicz, mgr Maria Szymborska, mgr Katarzyna Tasarek-Skrok, mgr Maria Woźniak, mgr Judyta Ziętkowska.

Dydaktyka realizowana przez pracowników Katedry

 1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie:
  • Actors, Actions and Local-Level Politics (po angielsku)
  • Antropologia intymności
  • Antropologia kulturowa
  • Antropologia prawa
  • Badania społeczno-prawne
  • Communitarianism (po angielsku)
  • Corruption (in English)
  • Diffusion of Innovations, Circulation of Ideas (po angielsku)
  • Gender w mediach
  • Instytucje demokracji
  • Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów
  • Komunitaryzm
  • Konflikt kultur
  • Korupcja i przeciwdziałanie
  • New Feminism (po angielsku)
  • Obyczajowość medialna
  • Płeć i gender w antropologii kulturowej
  • Płeć w teoriach społecznych
  • Prawa człowieka
  • Prawo i płeć
  • Psychologia polityki
  • Socjologia obyczajów
  • Socjologia prawa
  • Sociology and Anthropology of Law (po angielsku)
  • Socjotechnika propagandy politycznej
  • Społeczna i prawna sytuacja dziecka
  • Studia kobiece
  • Unintended Consequences of Social Action (po angielsku)
  • Współczesne teorie socjologiczne
 2. W ramach programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ISNS prowadzone są następujące ścieżki specjalizacyjne:
 3. Ekspertyza społeczno-obyczajowa Ścieżka na poziomie licencjackim Studenci w ramach specjalizacji będą poznawać zjawiska kulturowe i obyczajowe prezentowane z różnych perspektyw – historii codzienności, zmieniającego się dzieciństwa, współczesnej wielokulturowości, mediów, intymności. W zróżnicowanej formie – wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów przyswajać będą wiedzę na temat przemian obyczajów codziennych i odświętnych we współczesnych wielokulturowych i mediatyzowanych społeczeństwach. Spora część zajęć poświęcona zostanie różnym metodom badawczym służącym poznawaniu zjawisk codziennych, prywatnych czy intymnych. Ścieżka przygotowuje do prowadzenia badań i analiz dotyczących zjawisk codzienności i wzajemnych związków między nimi.

  *Prawa człowieka we współczesnym świecie *– kier. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka Ścieżka na poziomie magisterskim Ścieżka poświęcona jest omówieniu problemu teorii i praktyki praw człowieka w demokracji liberalnej oraz roli i miejsca praw człowieka we współczesnym świecie. Realizacja idei praw człowieka nierozerwalnie wiąże się z problematyką tolerancji oraz jej granic. Pytanie, jakie są granice wolności jednostek, a co za tym idzie tolerancji, jest szczególnie istotne w kontekście konfliktu kultur i wartości w sytuacji koegzystencji tychże w ramach jednego społeczeństwa oraz w wymiarze globalnej koegzystencji kultur.

  Socjologia i antropologia płci – kier. prof. dr hab. Małgorzata Fuszara Ścieżka na poziomie magisterskim Ścieżka powstała w oparciu o unikalne, wieloletnie analizy prowadzone w ramach Ośrodka Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet przy ISNS UW, a jej słuchacze zapoznają się zarówno z teoretycznymi jak i empirycznymi osiągnięciami współczesnych women’s studies, men’s studies i gender studies. Słuchaczki i słuchacze zapoznają się z teoriami socjologicznymi, filozoficznymi i feministycznymi odnoszącymi się do płci, a także z podejściem do płci w tradycyjnej i współczesnej antropologii. Studentki i studenci, pod opieką prowadzących zajęcia, będą odtwarzać i analizować kulturowe konstrukcje płci, relacje między płciami, skrypty kobiecości i męskości funkcjonujące w prawie, kulturze, przekazach medialnych. Analizowane będą zagadnienia związane z relacjami władzy, przemocą, prawami reprodukcyjnymi i innymi ważnymi zagadnieniami badanymi i opisywanymi w perspektywie płci. Ścieżka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które zainteresowane są perspektywą gender, a także przemianami współczesnej kultury i współczesnych społeczeństw i podzielają przekonanie, że nie można ich rozumieć i analizować bez uwzględnienia perspektywy gender, a więc kulturowego i społecznego zróżnicowania płci.

  Commonwealth and Social Action – kier. prof. dr hab. Jacek Kurczewski; Ścieżka na poziomie magisterskim; realizowana w jęz. angielskim The courses will allow the student to understand social-scientific approach to basic problems of normative decision making, whether through a law or through the political decisions. Theoretical approach is linked with applied investigation into the main issues. The goal is to provide the student with necessary equipment to act as the agent of social change in the changing society. The literature had been selected that allow student to learn the Polish tradition of analyzing those issues and at the same time to provide basic access to the international discussions on the subject. Social effects and context of law and law making, unintended consequences of planned social action, understanding of basic premises of communal life, social and political activity within the local community at various levels and study of corruption as abuse of public trust and commonwealth are the basic ingredients of the curriculum that leaves room open for collective discussion of actual life cases and interpretation of data gathered by students and instructors.

 4. Prowadzone są również prace licencjackie i magisterskie.

 5. Katedra prowadzi studia podyplomowe:

„Kultura kulinarna” przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kultura kulinarna to interdyscyplinarne studia, których program zakłada całościowe spojrzenie na kwestie żywności i jedzenia. Celem projektu jest prześledzeniem sposobów w jakie jednostki zbiorowości i społeczeństwa wchodzą w związki z żywnością w kontekście historycznym i kulturowym. Studia mają na celu spojrzenia na kwestie związane z jedzeniem z podwójnej perspektywy: antropologicznej i socjologicznej. Perspektywa antropologiczna obejmuje czynniki, wpływające na praktyki i wzory konsumpcji żywności obecnie i w przeszłości. Studenci zapoznają się z takimi tematami jak nawyki żywieniowe i praktyki kulinarne, historia kulinariów i gastronomii, kulturowe determinanty produkcji i konsumpcji żywności, tożsamość budowana wokół kultury kulinarnej, reprezentacje jedzenia w sztuce i mediach. Perspektywa socjologiczna obejmuje związki jedzenia ze strukturami, procesami i systemami społecznymi a także z ekonomią i polityką. W ramach tego ujęcia mieści się analiza lokalnych, krajowych i międzynarodowych systemów dystrybucji żywności, kwestie związane z handlem i rolnictwem oraz środowiskowe, etyczne, polityczne i ekonomiczne czynniki związane z produkcją, dystrybucją i konsumpcją żywności. Studia trwają jeden rok 180 godzin dydaktycznych odpowiadających 60 punktom ECTS. Studia mają charakter niestacjonarny (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele) wspomagane warsztatami terenowymi i zajęciami praktycznymi.

Więcej informacji:

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna

00-927 Warszawa, ul. Nowy Świat 69, pokój nr 2

tel./fax + 22 826-68-04

e-mail: kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl