ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

Powstała z połączenia Zakładu Psychospołecznych Badań nad Rodziną (którego twórcą i kierownikiem była prof. nadzw. dr hab. Maria Ziemska) oraz Zakładu Studiów Patologii Społecznej (którego twórcą i kierownikiem był prof. nadzw. dr hab. Andrzej Mościskier). Tematyka badawcza i dydaktyczna w Katedrze skupia się wokół zagadnień małżeństwa i rodziny, patologii społecznej oraz socjologii ewolucyjnej.

Skład osobowy:

Doktoranci:

mgr Ewelina Baczkowska, mgr Weronika Elwertowska, mgr Marta Nowak- Bełsznowska, mgr Weronika Urban, mgr Paulin Trojanowska, mgr Anna Walczak.

Byli pracownicy Katedry: Dr hab.Andrzej Mościskier, prof. UW

Dydaktyka realizowana przez pracowników Katedry

 1. Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Patologia społeczna z elementami kryminologii; Socjologia ewolucyjna; Socjologia rodziny

 2. W ramach programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ISNS prowadzone są dwie ścieżki specjalizacyjne związane z problematyką rodziny:

  a) Praca w środowisku rodzinnym – ścieżka na poziomie licencjackim; program przekazuje wiedzę, w zakresie podstawowym, na temat psychospołecznych i kulturowych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz umiejętności niezbędnych do pracy z rodziną koncentrującej się wokół wsparcia, rozwoju oraz kompensacji deficytów środowiska rodzinnego. W ofercie dydaktycznej zwraca się uwagę na zasoby tkwiące w rodzinie, zagrożenia w/dla funkcjonowania rodziny, interdyscyplinarne sposoby wspierania rodziny. Ścieżka przygotowuje do szeroko rozumianej pracy na rzecz rodziny (w tym funkcji konsultanta rodziny) poprzez budowanie wizerunku i promocji rodziny w rzeczywistości społecznej, absolwenci mogą podejmować pracę np. w instytucjach użyteczności publicznej, mediach, NGO’s;

  b) Socjologia małżeństwa i rodziny – specjalista do spraw rodziny - ścieżka na poziomie magisterskim; program specjalizacji oferuje interdyscyplinarną wiedzę o rodzinie - zapoznaje z koncepcjami przemian i zagrożeń w ujęciu mikro- i makrospołecznym; z dokonującymi się zmianami w zakresie modeli stylów życia, nowego charakteru więzi i pełnienia ról; znaczenia rodziny jako kapitału społecznego w sensie jednostkowym i społecznym. Profil ścieżki stwarza szansę na pełnienie funkcji eksperta i konsultanta w ramach krajowych programów profilaktycznych, naprawczych i kompensacyjnych na rzecz dziecka i rodziny, w unijnych programach dotyczących profilaktyki i wspierania rodziny. Przygotowuje do projektowania akademickich projektów badawczych oraz własnych projektów dla zorganizowania pracy z rodziną.

 3. Prowadzone są również prace licencjackie i magisterskie.

 4. Katedra prowadzi Studia podyplomowe: a) Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej – dwuletnie; utworzone w roku 1992 przez prof. dr hab. Marię Ziemską jako odpowiedź na zainteresowanie nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym świecie. Studia są atrakcyjną ofertą dla osób zainteresowanych problematyką, adresowane są w szczególności dla nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Nabytą wiedzę i umiejętności z powodzeniem można wykorzystać zarówno w placówkach waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych). Obecnie kierownikiem Studium jest dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak;

  b) Podyplomowe Studia Organizacji Pracy z Seniorami – roczne, odpowiadają idei budowania społeczeństwa dla wszystkich pokoleń. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania zasobów seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym. Program studiów łączy interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną dotyczącą starzenia się i starości (m.in. z obszaru socjologii, psychologii, socjologii kultury i polityki społecznej) z prezentacją praktycznych doświadczeń i dobrych praktyk pracy z seniorami w Polsce i za granicą. Studia odpowiadają na nowe wyzwania rynku pracy związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnące zapotrzebowanie na pracowników przygotowanych do pracy z seniorami, korzystających z narzędzi zarządzania wiekiem. Wzrost populacji osób starszych prowadzić będzie do rozwoju specjalistycznych usług i produktów adresowanych do osób starszych – m.in. w obszarze edukacji, kultury, technologii, turystyki, usług medycznych, pomocy społecznej i innych. Proces ten sprzyjać będzie także rozwojowi ‘srebrnej gospodarki’ (silver economy), a tym samym kreowaniu nowych miejsc pracy. Kierownictwo studiów – prof. dr hab. Anna Kwak, dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak.

  c) Podyplomowe Studium Problemów Rodziny - trwa trzy semestry; adresowane jest do osób zainteresowanych pracą z rodziną i dzieckiem; oferuje dwie ścieżki specjalizacyjne – Praca z rodziną i Przygotowanie do życia w rodzinie. Program zawiera treści na temat funkcjonowania współczesnej rodziny oraz przygotowuje do prowadzenia działań profilaktycznych w obszarze środowiska rodzinnego. Umożliwia zdobycie kompetencji dla realizacji zadań edukacyjnych, organizacyjnych i pomocowych. Kierownik: dr Ewa Wideł – obecnie zawieszone.