ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

POMOCNA DŁOŃ

Projekt „Pomocna Dłoń” jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnymProjekt „Pomocna Dłoń. Weryfikacja systemu mentorskiego jako procesu umożliwiającego podjęcie pracy przez osoby niepełnosprawne umysłowo na polskim rynku pracy” jest projektem innowacyjnym testującym, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2012 r. i planujemy jego zakończenie 31 marca 2015 r. Obecnie projekt znajduje się w fazie testowania.

Liderem projektu jest Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, Prywatnym Domem Opieki „Grażyna” oraz Domem Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie. Cechą charakterystyczną tego projektu jest udzielenie „punktowego”, lecz kompleksowego wsparcia wąskiej grupie uczestników. Projekt „Pomocna Dłoń” dotyczy wprowadzenia na rynek pracy w sektorze socjalnym osób z zespołem Downa. Upośledzenie umysłowe traktowane jest jako specyficzna forma „bycia człowiekiem”, inna niż pozostałe rodzaje niepełnosprawności. Specyfiką upośledzenia umysłowego jest trudność w uczeniu się nowych ról społecznych, dlatego w projekcie zamiast uczenia osób upośledzonych znajdowania się w nowym środowisku pracy, proponujemy, by pracownicy instytucji opiekuńczych dla osób starszych (mentorzy) uczyli się specyfiki społecznego funkcjonowania osób upośledzonych umysłowo i wykorzystywania form ich sposobu bycia jako atutu w podejmowanej prze nich roli pomocnika opiekuna osób starszych.

Strona projektu: www.pomocnadlon_projekt.eu

Honorowy patronat nad projektem objął Pełnomocnik Rządu do spraw osób Niepełnosprawnych, pan Jarosław Duda

Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonych umysłowo na rynek pracy do sektora społecznego

Raport z badań ewaluacyjnych z poszczególnych szkoleń i wyjazdów studyjnych

Raport z ewaluacji produktu finalnego

Opis produktu finalnego

Instrukcja stosowania produktu finalnego

Pismo przewodnie