ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Przewody doktorskie  po 30.09 2019

Ważne dla doktorantów/doktorantek „starego” trybu (Studiów Doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w ISNS UW oraz Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Historycznym z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW)

Informacje na temat wszczęcia procedury doktorskiej

Doktoranci „starego” trybu realizujący studia doktoranckie, którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po 30 września 2019 roku lub zamierzają wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora:

 1. Kompetencje w zakresie nadawania stopni naukowych należą do Rad Naukowych Dyscyplin (podstawa prawna: § 49 pkt 1 Statutu UW); w przypadku doktorantów WSNSiR oraz ISNS UW postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone jest przez Radę Naukową Dyscypliny Nauki Socjologiczne (RNDNS).
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
 1. Do wniosku doktorant załącza:
 1. Rada Naukowa Dyscypliny wyznacza promotora/promotorów nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dalsze czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:

(załącznik nr 1 do Uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na UW; https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5094/M.2019.340.U.481.pdf._)

§ 12

„1. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna Rada Naukowa na wniosek kandydata spełniającego wymagania określone w §4 ust. 1 pkt 1-3. Wniosek składa się Przewodniczącemu Rady.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

 1. rozprawę doktorską;
 2. pozytywną opinię promotora lub promotorów dotyczącą rozprawy doktorskiej, w szczególności w przedmiocie spełniania przez nią warunków określonych w § 5 ust. 1-2;
 3. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora;
 4. życiorys naukowy, w tym informację o najważniejszych publikacjach naukowych, projektach i stażach badawczych, w szczególności finansowanych ze środków przyznanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Fundację na rzecz Nauki Polskiej lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
 5. kopię co najmniej jednej publikacji, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;
 6. kopię certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 7. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie przez kandydata tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała”

Kandydat do stopnia doktora powinien posiadać w dorobku co najmniej:

Lub

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. na poczet spełnienia warunku dotyczącego dorobku zalicza się także:

WAŻNE